Obbeeg ut dörpke aan de Maas

Politiek


CDA wil duidelijkheid over eventuele grindwinning op de Graetheide

Zaterdagmiddag 25 maart jl. waren alle raadsleden van de gemeentes Sittard-Geleen en Stein uitgenodigd voor een bijeenkomst georganiseerd door de werkgroep Geen Grindwinning Graetheide (GGG). De CDA-fractie was met meerdere raadsleden aanwezig bij deze bijeenkomst in het Tuurhoes te Guttecoven.

De bijeenkomst stond in het teken van het mogelijk ontgrinden op de Graetheide door de firma L’Ortye uit Hoensbroek. Tijdens de bijeenkomst kwamen afgevaardigden van de dorpsplatforms Graetheide, Urmond, Berg/Nattenhoven, Guttecoven en Einighausen aan het woord. Daarnaast hadden ook het comité Graetheide Groen, IVN Born, LLTB en Natuur en Milieufederatie Limburg een bijdrage. Alle instanties gaven duidelijk hun bezwaren tegen het mogelijk ontgrinden van het 80 hectare grote gebied langs het Julianakanaal.

Daarnaast gaf de werkgroep GGG in een presentatie weer hoe en wanneer zij over deze plannen contact hebben gehad met de gemeente vanaf 2021.

Dat was voor de CDA-fractie aanleiding om een aantal vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders te stellen om een helder beeld te krijgen van de huidige stand van zaken in dit dossier. Onze fractie is benieuwd of:

  • Het college bekend is met de meest recente plannen van de firma L’Ortye uit Hoensbroek om in dit gebied eventueel te gaan ontgrinden?
  • Het college geïnformeerd is over de resultaten van de in september 2022 gehouden enquête onder de leden van het Graetheidecomité over eventuele grindwinning op de Graetheide?
  • Er al sprake is van inwonersparticipatie rondom dit dossier? Vragen als: wie zou deze participatie moeten gaan vormgeven indien er sprake zou gaan zijn van grindwinning op de Graetheide? En wanneer zou dit traject dan moeten beginnen? En hoe zou dit traject dan moeten worden vormgegeven?
  • Wat op dit moment de stand van zaken aangaande de voorbereidingen is.
  • Het college bekend is met de gepresenteerde plannen van de LLTB en wat zij hiervan vindt.

Brief CDA inzake eventuele grindwinning op de Graetheide

Namens de CDA-fractie Sittard-Geleen,
Jos Schlössels, Raadslid
Bas Hoedemakers, Raadslid
Patrick Brouwers, Fractievoorzitter


Blijven wonen in eigen dorp of wijk van Sittard-Geleen

In december 2022 maakte diverse media melding dat een wetwijziging binnen de Huisvestingswet op komst is die gemeenten de mogelijkheid biedt de helft van alle te bouwen koophuizen te bestemmen voor de eigen inwoners of voor mensen met ‘cruciale beroepen’. Deze mogelijkheid was er al voor sociale huur en wordt straks uitgebreid naar de koopsector voor de prijsklasse tot € 405.000 vanaf 2023.

Veel (kleinere) gemeenten in Limburg hebben inmiddels besloten de helft voor eigen inwoners te gaan bouwen. Ook dat kan in de huisvestingsverordening geregeld worden. Daarnaast hebben gemeenten de mogelijkheid om in bestemmingsplannen vast te leggen dat er bepaalde percentages aan sociale huur, midden huur en goedkope koophuizen moeten komen. Deze zogeheten doelgroepenverordening, waar een aantal gemeenteraden mee hebben ingestemd bestaat al langer.

Ons raadslid Jos Schlössels had wel oor naar dit voornemen en stelde het college van Sittard-Geleen onlangs hierover een aantal vragen. Regelmatig vraagt Jos aandacht voor woningproblematiek in onze gemeente met name voor de dorpen. In Sittard-Geleen kenmerkt de woningproblematiek zich tot de “nood aan de juiste woning” of simpel gezegd “de verkeerde mensen wonen in de verkeerde huizen”. De mogelijke komst van deze wetswijziging is dé oplossing voor de zo gewenste doorstroom in de woningmarkt in Sittard-Geleen.

De CDA-fractie is verder van mening dat deze wetswijziging binnen de Huisvestingswet bijdraagt aan de toekomstige leefbaarheid en het daaraan verbonden verenigingsleven in onze mooie en karakteristieke dorpen en wijken. De CDA-fractie kan dat als geen ander beamen: vrijwel de gehele fractie en partijleden hebben hun sporen in het Sittard-Geleense verenigingsleven ruimschoots verdiend en herkennen daardoor des te meer de beschreven problematiek.

Veel verenigingen hebben het, zoals bekend al geruime tijd heel erg moeilijk als gevolg van o.a. Corona en nu al weer door de energieproblematiek. Ook het vertrek van leden naar andere kernen en regio’s draagt hier aan bij.

Wat zou het fijn zijn als inwoners van jong tot oud in hun eigen vertrouwde dorp of wijk kunnen blijven wonen en lid (kunnen) blijven van hun vereniging waar ze vaak al tientallen jaren aan verbonden zijn. Niet alleen voor de prestaties van de vereniging is dat uiteraard belangrijk maar meer nog voor de “derde helft” na een training of repetitie welke zorgt voor verbinding. Wat dat betreft zijn wonen en verenigingsleven onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Als CDA-fractie hopen wij dan ook dat deze regeling voor eigen inwoners binnen afzienbare tijd in Sittard-Geleen toegepast gaat worden, welke zoals gezegd ontzettend belangrijk is voor de toekomstige leefbaarheid van ons mooie Sittard-Geleen.

Hartelijke groet,
namens de CDA-fractie,
Jos Schlössels.


CDA ijvert voor indexering kiloprijs oud papier voor inzamelende verenigingen

Onlangs ontving de CDA-fractie een verzoek en tevens oproep van de afvaardiging van papier inzamelende verenigingen in Sittard-Geleen.

In het schrijven wordt gewezen op het feit dat de kiloprijs van oud papier sinds 20 jaar nooit meer geïndexeerd is. Destijds is volgens genoemde afvaardiging met de gemeente een vaste kiloprijs afgesproken nadat deze tot een minimum was gedaald.

De opbrengst van oud papier vormt voor heel veel van deze verenigingen in Sittard-Geleen dé hoofdbron aan inkomsten. De CDA-fractie heeft dat nog eens in april 2020 duidelijk kenbaar gemaakt aan het college toen het inzamelen en ophalen van oud papier vanwege Corona in een aantal wijken en dorpen tijdelijk niet mogelijk was en dit aanzienlijk financiële gevolgen had voor verenigingskas.

Volgens ingewijden is de kiloprijs van oud papier na 20 jaar dus nog steeds dezelfde en is deze nooit geïndexeerd. Dit in de wetenschap dat anno 2022 de huidige kiloprijs voor oud papier beduidend hoger is dan destijds vanwege de geschetste schaarste op dit moment. De verenigingen profiteren echter van deze prijsverhoging tot op de dag van vandaag niet mee, zo valt in het verzoek te lezen.

Bijkomend feit is dat in onze gemeente de afgelopen jaren diverse ondergrondse papiercontainers gerealiseerd zijn die eveneens een behoorlijke financiële impact hebben op de inkomsten van de betreffende verenigingen die al decennia lang maandelijks het papier ophalen.

Ons raadslid Jos Schlössels heeft het college gevraagd of zij bekend is met het al jaren “bevroren” tarief en wat zij hiervan vindt, mede in relatie tot de steeds stijgende uitgaven waar verenigingen de afgelopen 20 jaar mee te maken hebben gekregen, naast de ontstane financiële tekorten als gevolg van Corona.

Verenigingen zijn volgens Jos Schlössels en zijn fractie nog altijd hét cement van de samenleving en zorgen voor verbinding in de diverse wijken en dorpen van Sittard-Geleen. Veel mensen hebben dat de afgelopen 2 jaar als een groot gemis ervaren. Verenigingen moeten het hele jaar door hard werken om hun financiën op orde te krijgen en te houden. Daar mag wat de CDA-fractie betreft de gemeente best een steentje aan bijdragen in de vorm van een marktconforme kiloprijs voor oud papier. We zijn benieuwd of het college gehoor geeft aan deze oproep en het gesprek wil aangaan om te komen tot een marktconform tarief.

Brief aan Het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Sittard-Geleen inzake vragen ex artikel 43 RvO inzake inzameling oud papier door verenigingen in Sittard-Geleen.

Hartelijke groeten namens de CDA-fractie,
Jos Schlössels.


CDA maakt zich hard voor huiskamerprojecten in Sittard-Geleen

Onze samenleving zit op dit moment na diverse lockdownmaatregelen inmiddels 2 jaar op slot. We mogen gerust veronderstellen dat dit een behoorlijke impact heeft op de diverse bevolkingsgroepen in onze gemeente, waaronder onze jeugd en ouderen. We zien de percentages van eenzaamheid en depressie onder de ouderen met de dag toenemen, en dat baart CDA raadslid Jos Schlössels en fractievoorzitter Patrick Brouwers grote zorgen. De eenzaamheid speelt voornamelijk bij mensen die geen partner (meer) hebben. Depressie is ruim 10 jaar volksziekte nummer één, de huisarts als poortwachter van de zorg kan dat als geen ander beamen.

Met de komst van Corona staat ook het verbinden en ontmoeten al twee jaar onder grote druk. Nog nooit was dit onderwerp zo belangrijk als nu. Zelfs de publieke omroepen maken hier dagelijks melding van met de slogan “laten we wat meer naar elkaar omkijken”.

Het alleen maar naar elkaar omkijken is volgens de CDA fractie niet genoeg, we moeten nog meer voor onze ouderen in actie komen en daarin in gezamenlijkheid optrekken. Schlössels en Brouwers vinden dat diverse betrokken partijen in onze gemeente best hier iets aan kunnen doen, de nood is n.l. nu echt heel erg hoog. In onze actieve gemeente Sittard-Geleen kennen wij al een aantal jaren diverse huiskamer initiatieven die gerund worden door vrijwilligers, waaronder Schlössels zelf die bestuurslid is van de stichting ZiE (Zorg In Einighausen). Al deze organisaties maken zich zorgen over de toenemende eenzaamheid en organiseren tal van activiteiten zoals gezamenlijk eten en koken en diverse ochtend- en middag activiteiten om deze zorgelijke ontwikkelingen tegen te gaan. Dorpen als Limbricht, Holtum, Einighausen maar ook diverse wijken in Sittard en Geleen zijn hiervan een sprekend voorbeeld.

Als gevolg van Corona liggen al deze activiteiten nu ook al weer twee jaar stil. Maaltijden worden nu als alternatief aan huis bezorgd, maar dat is dan ook het enige wat nog kan en mag. Nu ook de horeca het water tot aan de lippen staat, vreest het CDA dat als gevolg van diverse sluitingen met daarbij de aankomende vergrijzing in acht genomen dit aanzienlijke gevolgen zal hebben voor al deze prachtige initiatieven. Schlössels en Brouwers vinden dat het college maar ook andere partijen zoals o.a. woningcorporaties, welzijnsorganisaties en zorgverzekeraars in actie moeten komen tegen dit immense probleem. Met het ondersteunen en faciliteren van huiskamer initiatieven kan de zorg en dan met name de eerstelijns zorg drastisch ontlast worden. Het is dan ook een maatschappelijke plicht om hiervoor in actie te komen.

Volgens de CDA raadsleden kunnen woningcorporaties aan deze problematiek bijdragen door het beschikbaar stellen dan wel realiseren van huiskamerruimtes in appartement complexen zodat deze prachtige initiatieven als gevolg van Corona en het daarmee verdwijnen van horecagelegenheden niet verloren gaan. Ook zorgverzekeraars en welzijnsorganisaties focussen zich steeds meer op preventie met regionale projecten die financieel ondersteund worden. Voorkomen is immers beter dan genezen.

De CDA volksvertegenwoordigers vragen het college zich hard te maken voor de continuïteit van deze huiskamerprojecten en het gesprek aan te gaan met woningcorporaties inzake de hierboven beschreven problematiek. Het recent op verzoek van fractievoorzitter Patrick Brouwers beschikbaar stellen van het pand van de voormalige woningstichting aan de markt in Obbicht is een sprekend voorbeeld.

Met de komst van een aantal nieuwe levensloopbestendige projecten in o.a. Einighausen en Holtum zou het eerder genoemde voorbeeld van Obbicht in meerdere dorpen en wijken navolging moeten krijgen. Wat dat betreft hebben wij in gezamenlijkheid niet alleen een signaalplicht maar nog meer een actie- en uitvoeringsbereidheid.

Wordt uiteraard vervolgd en wij houden u op de hoogte.

Hartelijke groeten van de CDA fractie,
Jos Schlössels en Patrick Brouwers.


De Tuinman van Sittard-Geleen als toezichthouder bij de hondenpoep problematiek

Als gevolg van o.a. Corona hebben veel inwoners van onze gemeente afgelopen anderhalf jaar een hond aangeschaft. Bij het thuiswerken vormt de trouwe viervoeter een aangename aflossing tijdens de pauzes en komt men ook veel meer in de buitenlucht en in beweging. Deze tendens gaat helaas ook gepaard met een behoorlijke toename aan hondenpoep in de groenstroken in en buiten de bebouwde kom van ons mooie Sittard-Geleen.

Diverse inwoners hebben dit bij de CDA fractie met enige regelmaat gemeld en de geschetste situatie begint nu toch echt ernstige vormen aan te nemen. Raadsleden Jos Schlössels en Peter Henssen zijn stellig van mening dat niet alleen de gemeentelijke organisatie maar ook haar inwoners verantwoordelijk zijn voor een schone opgeruimde openbare ruimte en daar hoort geen hondenpoep in thuis, zeker niet in de groenstroken binnen de woonwijken.

Ondanks dat er in het verleden op verzoek van Schlössels en Henssen meer afvalbakken geplaatst zijn, treffen zij steeds meer "hondenafval" aan in onze bebouwde groengebieden. De drollen liggen zelfs onder de afvalbakken die hiervoor bestemd zijn: in de ogen van het CDA een vorm van respectloos gedrag naar de gemeente en haar groenmedewerkers toe. Deze mensen die er vrijwel wekelijks het gras maaien moeten zich met een spatscherm wapenen tegen de rondvliegende drollen. Al met al een heel trieste situatie en dat willen veel inwoners en ook het CDA niet en daarom trekken zij weer aan de bel.

De 2 CDA-raadsleden zien mogelijkheden en oplossingen dit overal herkenbare probleem onder regie van "De Tuinman van Sittard-Geleen" nog intensiever aan te pakken. Deze Tuinman is immers door de gemeente “aangesteld als ombudsman” in en voor de openbare ruimte.

Schlössels en Henssen hebben het stadsbestuur dan ook gevraagd of de Tuinman ingezet kan worden op deze problematiek in de vorm van een proef in een of meerdere wijken van onze gemeente. Social media en de Stadskrant kunnen hier ook een belangrijke bijdrage aan leveren. Daarnaast pleiten de raadsleden voor extra toezicht en handhaving.

Onze fractie is benieuwd naar de reactie van het college.

Hartelijke groeten van de CDA fractie,
Jos Schlössels en Peter Henssen.


CDA pleit nogmaals voor betere spreiding watertappunten in dorpen Sittard-Geleen

Op 6 april jl. konden wij in de media lezen dat de gratis WML-watertappunten weer zijn aangesloten en in gebruik kunnen worden genomen. Vooral nu wij weer inmiddels meer dan een jaar als gevolg van de Corona maatregelen steeds meer door de mooie dorpen en het buitengebied van onze gemeente wandelen en fietsen, zijn de WML-watertappunten meer dan ooit een aangename en vooral verfrissende versnapering voor onderweg en haast niet meer weg te denken.

Ons raadslid Jos Schlössels is echter wel van mening dat bij de indeling van deze watertappunten in 2018 geen rekening is gehouden met een evenredige spreiding over een aantal nader te noemen dorpen. Sommige watertappunten liggen op geringe afstand van elkaar zoals die in Obbicht, Grevenbicht en Born. Daarentegen worden dorpen zoals Einighausen, Guttecoven, Limbricht, Buchten, Holtum en Munstergeleen met meerdere trekpleisters verstoken van een dergelijke voorziening.

Watertappunten in deze dorpen bevorderen volgens Jos Schlössels het recreatieve verkeer, zijn gezond en zetten onze mooie gemeente toeristisch nog meer op de kaart. Wij pleiten voor één centrale voorziening in de voormalige gemeente Limbricht (Einighausen, Guttecoven en Limbricht) en één in Munstergeleen. In de voormalige gemeente Born kan een betere spreiding plaats vinden ten gunste van Buchten of Holtum.

Wij hebben het college bevraagd of zij het met onze stelling eens is en of het bereid is (zoals beloofd in april 2018) onderzoek te doen naar de behoefte aan meerdere watertappunten in de genoemde dorpen en zich in te spannen voor realisatie hiervan. De CDA fractie is in ieder geval hier voorstander van en uiteraard benieuwd naar de reactie van het college.

Met vriendelijke groet,
namens de CDA fractie,
Jos Schlössels


Provinciale subsidie voor woningbouwplannen

In de media was dit weekend te lezen dat het provinciebestuur extra aandacht wil gaan besteden aan de bouw van goedkope koopwoningen voor starters en het aanpakken van winkelleegstand bij het ondersteunen van gemeenten om de leefbaarheid van hun centra te verbeteren.

Dat maakte gedeputeerde Andy Dritty duidelijk tijdens een staten commissie over de zogeheten regeling Kwaliteit Limburgse Centra. Daarvoor is nu 24 miljoen euro beschikbaar. 9,6 miljoen daarvan is inmiddels uitgegeven in overeenkomsten met twaalf Limburgse gemeenten. Het gaat om Beek, Beesel, Echt-Susteren, Horst aan de Maas, Landgraaf, Maastricht, Peel en Maas, Roermond, Simpelveld, Vaals, Venray en Voerendaal.

In die gemeenten moet uiterlijk 1 januari 2023 worden begonnen met de versnelde bouw van in totaal 1050 woningen, waarvan 77 procent in de huursector en 23 procent in de koopsector. De helft van deze woningen en appartementen zijn sociale huurwoningen en goedkope(re) koopwoningen. Het gaat in totaal, met de bijdragen van private partijen en de betrokken gemeenten, om een investering van 234 miljoen euro.

Volgens de heer Dritty volgt op korte termijn een samenwerkingsovereenkomst met een dertiende gemeente en zijn er nog minstens vijf in aantocht. Verder geeft de gedeputeerde aan dat dit een verdere stap in de goede richting is in de hoop dat nog meer gemeenten “in het peloton zullen aansluiten”.

Wat ons raadslid Jos Schlössels opviel is dat Sittard-Geleen, waar eveneens behoefte is aan starterswoningen en een transformatie van winkelbestemming naar woonbestemming, bij de hierboven genoemde gemeenten niet wordt vermeld. Jos heeft namens onze fractie het college hierover bevraagd en is benieuwd naar de reactie in de hoop dat Sittard-Geleen snel aansluit in het door de gedeputeerde aangehaalde “peloton”.

Mede met de in aantocht zijnde “Toekomstvisie 2030 Sittard-Geleen” is dit een absolute must !!!

Brief aan Het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Sittard-Geleen inzake Provinciale subsidie woningbouwplannen.

Met vriendelijke groet,
namens de CDA fractie,
Jos Schlössels


CDA pleit voor aanstellen dorpscoördinator

Volgens ons raadslid Jos Schlössels is sinds de komst van de participatiewet vanuit diverse Limburgse kleine kernen steeds meer de behoefte ontstaan van gemeentewege een dorpscoördinator aan te stellen. Ook de VKKL (Vereniging Kleine Kernen Limburg) maakt hier melding van. Meerdere dorpscoördinatoren hebben de afgelopen jaren dan ook regelmatig bijeenkomsten van de VKKL bezocht en daar presentaties gehouden over hoe zij met veel toewijding hun functie in de praktijk uitoefenen.

Als gevolg van de krimp, vergijzing en ontgroening in de kleine kernen, is de behoefte aan het aanstellen van een dorpscoördinator alleen maar toegenomen. De komst van het coronavirus, welke nu inmiddels een jaar onze samenleving stevig in de grip houdt, heeft daar nog eens een behoorlijke schep bovenop gedaan. De eenzaamheid onder de mensen, van jong tot oud neemt met de dag toe en neemt steeds meer verontrustende vormen aan volgens Schlössels.

Ook het verenigingsleven dat voor verbinding in de samenleving zorgt, heeft het in dit coronatijdperk erg moeilijk en snakt er naar om binnenkort weer aan de slag te kunnen. Dat geldt des te meer voor de leefbaarheidsinitiatieven zoals bijv. huiskamerprojecten in de diverse wijken en dorpen van onze gemeente, ook zij kunnen nu al een jaar niet meer mensen ontvangen en hen een mooie dag bezorgen door bijv. samen te koken, te eten en/of te knutselen.

Uit diverse evaluaties van gemeenten die afgelopen jaren een dorpscoördinator hebben aangesteld, is gebleken dat deze een duidelijke (meer)waarde hebben voor de plaatselijke samenleving. Zij zijn als het ware de verbinder en spin in het web tussen de verschillende leefbaarheidsinitiatieven, verenigingen en uiteraard inwoners en herkennen de problematiek van het dorp of wijk als geen ander.

De onlangs twee gepubliceerde bijdrages in De Limburger over de in 2020 aangestelde dorpscoördinator in Beekdaelen beamen dit nog eens heel overduidelijk. Maar liefst 53% van de inwoners van Beekdaelen kent één jaar na aanstelling inmiddels de dorpscoördinator en weet haar te vinden. Als we straks weer terugkeren naar een normale fysieke samenleving, wordt dit percentage alleen maar hoger is de stellige overtuiging van het CDA. Het mooie aan deze projecten is dat de provincie het aanstellen van een dorpscoördinator ook nog eens stimuleert middels een extra leefbaarheidssubsidie.

Als CDA fractie kunnen wij ons ook voorstellen dat er binnen de ambtelijke organisatie geen personele ruimte dan wel financiële mogelijkheden zijn tot het aanstellen van een dorpscoördinator. Wij vragen het college hierbij oplossingsgericht mee te denken, het initiatief past immers bij de wens van het college om steeds dichter bij de inwoner komen te staan. De behoefte aan ontmoeting en saamhorigheid is nog nooit in zo'n grote mate aanwezig geweest dan nu. Ook dat melden de diverse leefbaarheidsinitiatieven en verenigingen in Sittard-Geleen.

Het aanstellen van een dorpscoördinator heeft voor de samenleving van Sittard-Geleen een onnoemlijk grote sociale meerwaarde voor de leefbaarheid de komende jaren. Het deelnemen aan de lokale samenleving helpt mensen uit hun isolement en leidt vaak ook nog eens tot een betere gezondheid met lagere zorgkosten tot gevolg. Daarnaast hoeft het aanstellen van een dorpscoördinator volgens onze fractie niet per definitie gepaard te gaan met een personele uitbreiding van de ambtelijke organisatie.

Volgens Schlössels zijn er dus genoeg mogelijkheden maar nog meer redenen hier innovatief invulling aan te geven en dit voorstel in overweging te nemen. Misschien is een zgn. “combifunctie” wel de oplossing. Wellicht is de Provincie ook voor onze gemeente bereid haar financiële medewerking aan een proef te verlenen.

De CDA fractie is benieuwd naar de reactie van het college.

Met vriendelijke groet,
namens de CDA fractie,
Jos Schlössels


Patrick Brouwers vraagt college naar ondersteuning van lokale culturele infrastructuur

Het behoud van de culturele infrastructuur is, naar mening van de CDA-fractie, van groot belang voor de leefbaarheid van onze Sittard-Geleense gemeenschap. Fractievoorzitter Patrick Brouwers heeft hierover schriftelijke vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders gesteld.

Op dit moment vinden door de coronacrisis veel activiteiten van culturele instellingen geen doorgang, waardoor de inkomsten van deze instellingen dalen. Als gevolg hiervan komen onder andere veel (pop)podia, gezelschappen, bibliotheken, musea, kunst- en cultuureducatie, beeldende kunstinstellingen, filmtheaters, amateurkunstinstellingen en festivals in de problemen.

Omdat lokale podia en organisaties essentieel voor het cultuuraanbod in gemeenten zijn, stelt minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid Engelshoven in 2021 € 150 miljoen beschikbaar om lokale en culturele instellingen en voorzieningen te ondersteunen. Het voornemen is om deze middelen in de decembercirculaire beschikbaar te stellen. Sittard-Geleen ontvangt volgens de Kamerbrief iets meer dan € 1,3 miljoen.

De extra middelen zijn bedoeld om de lokale culturele infrastructuur in stand te houden. Onze fractievoorzitter vraagt het college in zijn schriftelijke vragen onder andere of het ook daadwerkelijk voornemens is deze middelen volledig voor dit doel in te zetten. Indien dat niet het geval is, wil hij weten waarom.

Ook vraagt Patrick Brouwers of de cultuurdragers (bovengenoemde (pop)podia, gezelschappen etc.) zich ten behoeve van aanspraak op de beschikbare middelen via een steunpunt bij de gemeente kunnen melden en of het college cultuurdragers die de steun op dit moment het hardst nodig hebben ook actief opzoekt.

Verder vraagt onze fractievoorzitter om de raad middels zogenoemde raadsinformatiebrieven te informeren over de omvang van de (financiële) schade bij culturele instellingen en het risico dat er voorzieningen gaan verdwijnen, het afwegingskader dat wordt gebruikt bij de verdeling van de middelen en de resultaten van de besteding van deze extra middelen.

CDA art. 43 brief inzake ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur


Ook Sittard-Geleen voert jeugdlintje in!

De gemeente Sittard-Geleen voert alsnog een jeugdlintje in. Een amendement op initiatief van fractievoorzitter Patrick Brouwers (CDA) en zijn collega raadslid Phil Boonen (DNA) is op donderdagavond unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

Reeds in maart 2019 stelde Brouwers aan het destijds zittende college schriftelijke vragen over het invoeren van een jeugdlintje. De inmiddels 25-jarige Sittardenaar gaf toen al aan dat hij jongeren graag zo vroeg mogelijk enthousiast wil maken om zich als vrijwilliger of bijvoorbeeld als mantelzorger in te zetten. Hij ziet in een jeugdlintje hiervoor het perfecte middel. Toen werden zijn vragen negatief beantwoord door het college. Brouwers liet het hier dus niet bij zitten.

Op dit moment zijn er natuurlijk al jongeren die iets bijzonders hebben gedaan of zich belangeloos en uitzonderlijk inzetten voor anderen of de gemeente Sittard-Geleen. Zij komen nu echter niet in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding, omdat een lange periode van maatschappelijke inzet een bepalend criterium is.

Veel andere gemeenten, waaronder diverse buurgemeenten van Sittard-Geleen, voerden eerder al een lintje voor jongeren in. In de raadsvergadering van afgelopen donderdag reageerde de burgemeester positief op het voorstel om dit ook in te voeren in Sittard-Geleen. Voor het uitreiken van jeugdlintjes is een zeer beperkt budget nodig. Bovendien heeft het college in de begroting voor 2021 geld voor jongerenparticipatie gereserveerd, waarmee het aangeeft waarde te hechten aan de maatschappelijke inzet van jongeren in de gemeente.


CDA stelt vervolgvragen over prefabwoningen in Sittard-Geleen.

Ons raadslid Jos Schlössels vraagt met enige regelmaat aandacht voor het woonbeleid in onze mooie gemeente. Sittard-Geleen is volgens ons nog steeds een fijne gemeente om te wonen, werken en recreëren en dat moeten we niet alleen koesteren maar nog veel meer aanjagen de komende jaren. Dat wij een gemeente zijn met 2 steden en 10 dorpen is in onze provincie best uitzonderlijk in positieve zin te noemen. Je kunt er zowel stedelijk als landelijk wonen, wat wil je nog meer!

Als CDA hebben wij voor het item wonen de laatste jaren regelmatig vragen gesteld. Een van de woonvarianten zijn de prefabwoningen. Het NOS achtuurjournaal van vrijdag 8 oktober jl. zond hier nog een interessante bijdrage over uit. Er werden 2 mooie praktijkvoorbeelden uit Assen en Heerenveen getoond. In Assen was een complex te zien dat op één dag “uit de grond werd gestampt". De fabrikant, gevestigd in Friesland gaf aan dat de gevraagde exemplaren “niet aan te slepen zijn”. Vanwege deze enorme belangstelling gaat men dan ook binnenkort over naar een geautomatiseerd productieproces.

Zeker met de toename van het aantal eenpersoons huishoudens is een prefabwoning dé oplossing voor de alsmaar stijgende woningnood. Wij lezen daarnaast steeds vaker dat jongeren kiezen voor "klein maar fijn", zij hebben geen behoefte aan ruime luxe woningen met grote tuinen. Nee, sterker nog: niet het wonen maar de kwaliteit van leven voert bij de jongere generatie de boventoon. De prefabwoningen zijn verder de ideale oplossing voor het langer zelfstandig blijven wonen als mantelzorgwoning die pal achter of in directe nabijheid van de oorspronkelijke woning snel kan worden gerealiseerd. Met diezelfde snelheid kunnen deze woontypes ook weer opgepakt en mogelijk elders herplaatst worden. In eerdere correspondentie hebben wij een en ander nader toegelicht over het doel en tevens noodzaak.

Al met al reden voor Jos Schlössels het college van Sittard-Geleen opnieuw te bevragen of zij al dan niet in overleg met woningcorporaties of andere partijen ook met prefabwoning projecten aan de slag wil gaan of misschien inmiddels is. Ook zijn wij benieuwd naar de gemaakte vorderingen in het in 2018 ingezette Tiny House project.

Wij houden u uiteraard op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
namens de CDA fractie,
Jos Schlössels.


Motie “Sloop de sloopregeling” met ruime meerderheid aangenomen.

Wij zijn bijzonder verheugd te kunnen melden dat onze motie “Sloop de sloopregeling” in samenwerking met de PVV bijna raadsbreed (met uitzondering van gob en Stadspartij) in de raadsvergadering van 8 oktober is aangenomen.

Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van het CDA Sittard-Geleen in vervulling. Wij lezen dagelijks in de media dat de woningmarkt in alle segmenten al heel wat jaren op slot zit. Mede als gevolg van de crisis vanaf eind 2008, het invoeren van de verhuurdersheffing en niet te vergeten de sloopfondsregeling.

Deze regeling (nu compensatieregeling) vormde tot nu toe een blokkade voor de gewenste doorstroom tussen die verschillende segmenten.

We zijn blij dat er nu eindelijk de mogelijkheid komt dat onze inwoners zonder deze belemmerende maatregel kunnen bouwen en daarmee tevens kunnen bouwen aan hun toekomst.

Met vriendelijke groet,
namens de CDA fractie,
Jos Schlössels.


CDA Sittard-Geleen kondigt een motie aan: “Sloop de sloopregeling”.

In navolging van meerdere CDA fracties in Zuid Limburg, heeft ook onze CDA fractie besloten voor de raadsvergadering van 8 oktober a.s. een motie “Sloop de sloopregeling” aan te kondigen. Ons raadslid Jos Schlössels zal de motie op 8 oktober in kort toelichten.

Al in oktober 2018 maakten wij het college van Sittard-Geleen deelgenoot van onze constatering dat de sloopregeling (nu compensatieregeling) een groot beletsel vormt bij de uitvoering van de woonvisie. Een maatregel die in de ogen van het CDA nu echt achterhaald is, welke echter wel in relatie tot de geschetste behoefte anno 2020 nog altijd de boventoon in het woonbeleid voert: “één woning erbij is (elders nog altijd) één er af”. Het CDA vindt dan ook dat deze regel snel op de schop moet voor het te laat is.

Want de krimp en de uittocht in met name de kleine kernen hebben inmiddels hun opwachting gemaakt zegt Jos Schlössels, zelf geboren en getogen in Einighausen. In veel mooie en karakteristieke wijken en dorpen van onze gemeente wordt al jaren niet meer gebouwd en als deze tendens doorzet, vragen wij ons af wat de toekomst van deze dorpen en wijken nog is. Uit een aantal in 2017 gehouden enquêtes komt sterk naar voren dat niet alle inwoners van onze gemeente naar de stad willen verhuizen. Zowel ouderen als ook jongeren willen oud worden in hun eigen dorp en vertrouwde omgeving. Maar dat is op termijn met deze ontwikkelingen en starre regelgeving helaas niet meer mogelijk. Er is een zekere mismatch ontstaan op de woningmarkt ofwel “de verkeerde mensen wonen in de verkeerde huizen”.

Het CDA is van mening dat door het bouwen van o.a. sociale huurwoningen, starterswoningen en levensloopbestendige woningen een betere doorstroom op gang komt voor vrijwel alle leeftijdsgroepen. Bestaande woningen komen door verkoop beschikbaar voor jongeren als de ouderen de mogelijkheid krijgen naar een levensloopbestendig optrekje te verhuizen: “maar dan moet wel de sloopregeling worden gesloopt” aldus de CDA fractie van Sittard-Geleen.

Op 29 juni jl. is met grote meerderheid een motie is aangenomen door Provinciale Staten (PS) van Limburg. PS heeft het college van Gedeputeerde Staten (GS) opgeroepen om in de eerstvolgende PS-vergadering een voorstel tot aanpassing van de “Omgevingsverordening 2014” aan PS voor te leggen. Deze voorziet in het wegnemen van de geconstateerde belemmeringen door het concreet verwijderen van de verplichting om woningen te saneren alsmede plannen te schrappen in de geplande woningvoorraad. De verwachting is dat dit voorstel van GS op 2 oktober a.s. door een grote meerderheid van PS zal worden aangenomen.

Wij houden u uiteraard op de hoogte van de voortgang van dit traject.
Hartelijke groet,
namens de CDA fractie,
Jos Schlössels.


CDA-raadsfractie stelt vragen aan College van B&W over bomenplan.

De Provincie heeft wegens succes aangekondigd dat er extra geld beschikbaar komt voor het 1 miljoen bomenplan. Gedeputeerde Hubert Mackus heeft dit vorige week in een online ‘bomensymposium’ aangekondigd en het belang van dit plan nog eens extra benadrukt.

Bomen verbeteren de biodiversiteit, zorgen voor verkoeling, vangen fijnstof op voor industrie en autowegen en geven sfeer aan de leefomgeving. Een boom is dus niet alleen natuur, het is ook landschap, cultuurhistorie, gevoel, recreatie en leefbaarheid.

Fractievoorzitter Patrick Brouwers en burgerlid Gabrielle Essing-Demandt vragen het College van B&W namens de gemeenteraadsfractie van het CDA of en zo ja voor hoeveel bomen en budget er al aanvragen zijn ingediend bij de Provincie en wat die aanvragen hebben opgeleverd.

Verder willen de vragenstellers weten of de gemeente een plan de campagne heeft opgesteld, waarin de locaties binnen de gemeente worden aangeduid waar bomen kunnen worden geplaatst en binnen welke tijd dat gaat gebeuren.

Verder zou de CDA-fractie graag zien dat de gemeente de burgers bij het bomenplan betrekt en hen oproept om aan te geven waar zij graag extra bomen geplaatst zouden willen hebben.


Aanleghaven Schipperskerk.

De Limburger van 8 september maakt melding dat er behoefte en naar alle waarschijnlijkheid draagvlak is voor een kleine passantenhaven nabij Schipperskerk. Volgens onderzoeksbureau Vrolijks kan in de plaatselijke Berghaven een aanlegsteiger worden gerealiseerd waar capaciteit is voor maximaal 15 aanlegplaatsen.

Het aantal binnenvaartschepen op het Julianakanaal is volgens genoemd bureau 5 keer zo groot en deze tendens zet nog steeds door. Rijkswaterstaat is van mening dat de pleziervaart op het Julianakanaak niet verder moet toenemen, of zoals zij het de “snelweg voor de beroepsschippers” noemen.

Volgens bureau Vrolijks heeft een kleinschalige passantenhaven een aanzuigende werking op recreanten. Het plaatsen van de aanlegplaatsen zou daarnaast de veiligheid op het Julianakanaal vergroten en daarmee voor de komende jaren waarborgen. De horeca in de aangrenzende kernen (o.a. Grevenbicht en Obbicht) kan hiervan optimaal mee profiteren. Verder is een kleine passantenhaven een unieke aanvulling op het toerisme in het toekomstige Rivierenpark Maasvallei, een item waar het CDA met enige regelmaat aandacht voor vraagt.

Een kleinschalige aanleghaven creëert volgens Patrick Brouwers, Roel Salden en Jos Schlössels voor nog meer nieuwe uitdagingen. “Wij moeten onze gemeente wat dat betreft in zijn geheel nog meer op de kaart gaan zetten, Sittard-Geleen is n.l. een unieke gemeente met 2 stadskernen, 10 dorpen en enkele gehuchten. Dat unieke gegeven moet in de toekomst nog veel meer uitgebuit en benut worden” is het devies van de heren uit respectievelijk Obbicht, Grevenbicht en Einighausen.

Bijna overal langs het Julianakanaal zijn passantenhavens gerealiseerd, behalve op het stuk Julianakanaal tussen Maasbracht en Maastricht, dus ook in onze gemeente. Alleen in noodgevallen kan worden afgemeerd nabij sluizen, zoals in Born, maar die zijn in feite niet bedoeld voor recreanten.

Met de realisatie van een kleine aanleghaven krijgt Sittard-Geleen maar ook de aangrenzende gemeenten de mogelijkheid zich nog meer in de picture te werken als recreatieve gemeente. Niet alleen als aantrekkelijke stad om te wonen en te werken, maar ook het recreëren kan na realisatie van een aanleghaven en de latere afronding van het Grensmaasproject in de breedste zin van het woord tot volle bloei komen. Bij het aandoen van de aanlegplek in Schipperskerk hebben recreanten de mogelijkheid het toekomstige Rivierenpark Maasvallei en de aangrenzende dorpen te verkennen.

Reden voor Patrick, Roel en Jos van CDA het college te bevragen naar het effect van deze behoefte v.w.b. de recreatieve aantrekkingskracht en tevens de gevolgen voor de leefbaarheid van Schipperskerk en woonarken die daar gevestigd zijn. Uiteraard zijn de heren uit de kleine kernen ook benieuwd naar de hamvraag: is het college bereid de hiermee gepaard gaande kosten van € 150.000,00 voor haar rekening te nemen?


Patrick Brouwers nieuwe fractievoorzitter CDA.

De raadsfractie van het CDA Sittard-Geleen heeft Patrick Brouwers gekozen als nieuwe fractievoorzitter. Deze functie kwam vrij nadat Andries Houtakkers recent als wethouder geïnstalleerd werd. Na de verjonging van het afdelingsbestuur is het nu de beurt aan de actieve politiek. Met zijn 24 jaar krijgt het CDA een jonge politiek leider. De uit Obbicht afkomstige Patrick Brouwers is in het dagelijks leven docent geschiedenis aan het Trevianum en het Graaf Huyn College. Bovendien is hij zeer actief in het verenigingsleven.


CDA-lobby woonbehoefte dorpen Sittard-Geleen vindt gehoor.


Wij zijn verheugd te kunnen melden dat na bijna 2 jaar lobbyen voor de problematiek woonbehoefte kleine kernen deze een vervolg krijgt in o.a. Einighausen en Holtum.

De vragen die in maart 2017 en oktober j.l. gesteld zijn aan het college van B&W hebben ertoe geleid dat ook college, ambtenaren, dorpsplatforms, woningcorporaties en huurderbelangenverenigingen dit punt oppakken en verder gaan uitwerken. Zo krijgt het CDA initiatief stilaan zichtbaar draagvlak en steun in alle geledingen van onze Sittard-Geleense samenleving.

Op 4 en 6 december vonden in resp. Einighausen en Holtum inwonersbijeenkomsten plaats waarbij de woonbehoefte van genoemde dorpen uitvoerig aan bod kwamen.
Vooraf waren een drietal woonvarianten door de gemeente uitgewerkt welke aan de aanwezige inwoners werden gepresenteerd. Cruciale vragen hierbij waren o.a. voor welke doelgroep en welke type woningen er gebouwd moeten worden. Vervolgens ging men in een vijftal groepen hiermee aan de slag.

Na ongeveer een uur interactief discussiëren gaf elke groep een terugkoppeling met de nodige aanbevelingen. Bij de afsluiting van deze zeer “productieve” bijeenkomsten werd de inbreng door de gemeente meegenomen met de afspraak dat deze over 3 maanden een vervolg krijgen in Einighausen en Holtum.

De eerste aanzet is gemaakt en dat is positief, maar we zijn er nog lang niet, want ook andere dorpen zoals Guttecoven en Obbicht blijven verstoken van levensloopbestendige woningen. Ook in die kernen gaat het CDA in de persoon van Patrick Brouwers en Jos Schlössels zich maximaal inzetten. Wonen in Sittard-Geleen is en moet aantrekkelijk blijven, je kunt er per slot van rekening stedelijk werken en landelijk wonen en recreëren.
Hartelijke groeten,
Patrick Brouwers en Jos Schlössels.

© Obbeeg.nl 2024